MISCHKA AOKI
SS18 ADV e VIDEO
ERICA IODICE MILANO
FW 18-19 ADV e VIDEO
ERICA IODICE MILANO
FW 19-20 ADV e
STILL LIFE
GIORGIA STELLA
SS19 ADV
MISCHKA AOKI
FW 17-18  ADV E VIDEO
MISCHKA AOKI
SS 18  ADV E VIDEO
ERICA IODICE MILANO
FW 19-20 ADV e VIDEO
LA CUCITORIA
SS 18 LOOKBOOK
GIULIETTA
FW 20-21 LOOKBOOK
GIORGIA STELLA
SOCIAL SHOOTING
ERICA IODICE MILANO
ADV FW 20